Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. ” ROCKET CHANNELS “: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROCKET CHANNELS BV, statutair gevestigd te Utrecht

1.2. “Opdrachtgever”: iedere (rechts)persoon die met ROCKET CHANNELS een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe ook genaamd, van ROCKET CHANNELS met Opdrachtgever.

2.2. Standaardvoorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze zijn besproken met ROCKET CHANNELS en schriftelijk door ROCKET CHANNELS zijn aanvaard.

2.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ROCKET CHANNELS, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding
3.1. Alle aanbiedingen, door of vanwege ROCKET CHANNELS gedaan, zijn vrijblijvend. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door ROCKET CHANNELS. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit een schriftelijke bevestiging van ROCKET CHANNELS, dan wel uit het feit dat zij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

3.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht ROCKET CHANNELS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is ROCKET CHANNELS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ROCKET CHANNELS anders aangeeft.

3.4. De overeenkomst tussen ROCKET CHANNELS en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.5. Als datum van totstandkoming / ingang van de overeenkomst zal gelden de datum van of genoemd in de (schriftelijke) bevestiging door ROCKET CHANNELS, dan wel de datum waarop ROCKET CHANNELS aanvangt met de uitvoering. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken zijn slechts geldig indien ROCKET CHANNELS deze schriftelijk heeft bevestigd en Opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen bezwaar heeft gemaakt.

3.6. ROCKET CHANNELS blijft steeds gerechtigd, ook indien zij ter zake een offerte heeft gedaan, zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren.

3.7. ROCKET CHANNELS zal nooit eerder aanvangen met de afgesproken dienstverlening dan na mondelinge en/of schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door Opdrachtgever / het bevoegde gezag.

Artikel 4. Prijs
4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of schriftelijk overeengekomen, zijn de door ROCKET CHANNELS verstrekte prijzen altijd netto, exclusief BTW en exclusief advertentiebudget.

4.2. Bij het aanvaarden van een opdracht door ROCKET CHANNELS is van offerte- intakekosten – hetzij anders overeengekomen – nimmer sprake.

4.3. Indien Opdrachtgever ROCKET CHANNELS inschakelt voor additionele dienstverlening zonder dat hiervoor een tarief vooraf is vastgesteld, wordt uitgegaan van een uurtarief van
€ 100 (honderd euro) per uur.

4.4. Bij opdrachten met een looptijd van langer dan een maand zullen de te betalen kosten maandelijks vooraf in rekening worden gebracht.

4.5. De overeengekomen minimale prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanvaarding geldende prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten en dergelijke. Nieuwe, bij de aanvaarding (voor een ieder) onbekende, prijzen en percentages zullen opnieuw tussen de partijen besproken en vastgelegd dienen te worden.

4.6. Bovendien mag ROCKET CHANNELS het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan ROCKET CHANNELS, dat in redelijkheid niet van ROCKET CHANNELS mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. ROCKET CHANNELS zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen ROCKET CHANNELS zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

4.7. De overeengekomen prijzen kunnen per 1 januari of 1 juli van ieder jaar herzien worden aan de hand van landelijke, wettelijke of branchegebonden prijsontwikkeling. Nieuw vastgestelde prijzen, salarisschalen, vergoedingen en percentages worden automatisch doorgevoerd in de overeenkomst .

Artikel 5. Uitvoering
5.1. ROCKET CHANNELS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ROCKET CHANNELS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3. Indien na het aanvaarden van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van aan ROCKET CHANNELS niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, heeft ROCKET CHANNELS het recht te vorderen dat zo mogelijk de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk zal zijn.

5.4. Overschrijding van de levertijden, dan wel het niet verwezenlijken van de gemaakte doelstellingen, -door welke oorzaak dan ook- verplicht ROCKET CHANNELS jegens Opdrachtgever niet tot enigerlei vergoeding van schade, door Opdrachtgever of door derden geleden, tenzij de overschrijding of de fout duidelijk aantoonbaar de schuld is van medewerkers van ROCKET CHANNELS.

5.5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ROCKET CHANNELS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ROCKET CHANNELS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ROCKET CHANNELS zijn verstrekt, heeft ROCKET CHANNELS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.6. ROCKET CHANNELS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ROCKET CHANNELS is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ROCKET CHANNELS kenbaar behoorde te zijn.

5.7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ROCKET CHANNELS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.8. Opdrachten in de vorm van dienstverlening en interim management zullen afhankelijk van de periode, de omvang, de in te zetten medewerkers en de taakstelling worden geoffreerd conform de in de branche geldende tarieven. Het wel of niet berekenen van reiskosten is afhankelijk van de in de offerte gestelde voorwaarden.

5.9. De wijze van betaling of een wederzijds contract op basis van een uur- dag- of projectprijs dient altijd in de werkovereenkomst overeen te worden gekomen.

5.10. Opdrachtgever ontvangt maandelijks een rapportage van ROCKET CHANNELS over de status en voortgang van de in de overeenkomst benoemde campagne(s), tenzij in de overeenkomst anders vermeld. Deze rapportage wordt binnen 14 dagen na het einde van de maand aan Opdrachtgever verstrekt.

5.11. Opdrachtgever vrijwaart ROCKET CHANNELS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ROCKET CHANNELS zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ROCKET CHANNELS de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ROCKET CHANNELS daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.5. In afwijking van lid 3 zal ROCKET CHANNELS geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ROCKET CHANNELS kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Reclames of klachten
7.1. Opdrachtgever kan bij een gebrek aan prestaties van, contractueel afgesproken, diensten te allen tijde het contract beëindigen door schriftelijk in een aangetekend schrijven en binnen vijf dagen na constatering dit met omschrijving van de redenen te melden bij ROCKET CHANNELS.

7.2. Ten aanzien van goederen (rapporten, schriftelijke documenten) en diensten geleverd door ROCKET CHANNELS kan slechts een schriftelijk, binnen 5 dagen na levering, gemeld, gebrek, ontvankelijk verklaard worden. Duidelijk dient door Opdrachtgever aangegeven te worden wat het gebrek is en wanneer en hoe het gebrek is geconstateerd.

7.3. Indien Opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij ROCKET CHANNELS niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen, vervalt het recht van reclame.

7.4. Klachten over facturen en automatische afschrijvingen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

7.5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal ROCKET CHANNELS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 8. Betaling
8.1. Indien niet anders besproken en in de overeenkomst vastgelegd, dienen betalingen voor diensten, goederen en overige gemaakt kosten binnen 14 dagen na factuur ontvangst betaald te worden.

8.2. Betaling dient te geschieden ter attentie van ROCKET CHANNELS o.v.v. het factuurnummer, via een door ROCKET CHANNELS aan te wijzen bankrekening.

8.3. Het recht van Opdrachtgever om eventuele vorderingen op ROCKET CHANNELS te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Wanneer de betaling van een toegezonden factuur noch vooraf noch binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist en heeft ROCKET CHANNELS het recht 2% (vertragings)rente van het factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van 30 dagen of het gedeelte daarvan. Dit met een minimumbedrag van €200,- per maand.

8.4. Wanneer ROCKET CHANNELS door niet (tijdige) betaling genoodzaakt wordt tot het nemen van incassomaatregelen, komen alle hieraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend in overeenstemming met het rapport voorwerk II zoals gehanteerd door de sector kanton.

8.5. Indien ROCKET CHANNELS hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8.6. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

8.7. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

8.8. ROCKET CHANNELS is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, vooruitbetaling en/of een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen. Weigering van Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft ROCKET CHANNELS het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van ROCKET CHANNELS tot vergoeding van onkosten.

8.9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ROCKET CHANNELS op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.10. ROCKET CHANNELS heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ROCKET CHANNELS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. ROCKET CHANNELS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.11. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat schriftelijke overeenstemming met ROCKET CHANNELS is bereikt, medewerkers van ROCKET CHANNELS of van ondernemingen waarop ROCKET CHANNELS ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

8.12. ROCKET CHANNELS is gerechtigd om, indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. In dat geval is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door ROCKET CHANNELS geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en uit de kosten van de ingebrekestelling.

8.13. Wanneer de oorzaak van de beëindiging niet ligt bij een duidelijk onherstelbare aantoonbare fout of foute beslissing van ROCKET CHANNELS of één van haar medewerkers, is het ROCKET CHANNELS gerechtigd 80% van de nog resterende periode tot de eerstvolgende schriftelijk vastgelegde evaluatieperiode te berekenen aan Opdrachtgever.

Artikel 9. Ontbinding en opzegging
9.1. ROCKET CHANNELS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– Na het sluiten van de overeenkomst ROCKET CHANNELS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, na een schriftelijke verklaring, op het tijdstip, waarop Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomstvoortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

9.3. Door de ontbinding dan wel opzegging worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door ROCKET CHANNELS geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

9.4. Indien na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat de door Opdrachtgever vermelde situatie – zonder een duidelijk aanwijsbare negatieve rol van ROCKET CHANNELS – geheel of gedeeltelijk is gewijzigd (bijvoorbeeld een vertrek van een geheelbestuur) en blijkt dat het bereiken van de in de oorspronkelijke werkovereenkomst aangegane doelstellingen niet of niet geheel uitvoerbaar zijn binnen de afgesproken tijd, heeft ROCKET CHANNELS het recht te vorderen dat zo mogelijk door aanpassing van de uren, de prijs, de doelstelling of de omvang de opdracht als zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk zal zijn.

9.5. Opzegging van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en ROCKET CHANNELS dient schriftelijk te gebeuren inachtnemende een opzeggingstermijn van 1 maand, tenzij in de overeenkomst anders vermeld.

9.6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ROCKET CHANNELS, zal ROCKET CHANNELS in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

9.7. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ROCKET CHANNELS extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10. Overmacht
10.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

10.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ROCKET CHANNELS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ROCKET CHANNELS niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ROCKET CHANNELS worden daaronder begrepen.

10.3. ROCKET CHANNELS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ROCKET CHANNELS zijn verplichtingen had moeten nakomen.

10.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.5. Voorzoveel ROCKET CHANNELS ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ROCKET CHANNELS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Geheimhouding
11.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, ongeacht of deze van mondelinge of schriftelijke aard is. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, ROCKET CHANNELS gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en ROCKET CHANNELS zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ROCKET CHANNELS niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

11.3. ROCKET CHANNELS behoudt zich het recht voor om de naam en/of het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en als zodanig openbaar te maken, ook na beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12. Intellectueel eigendom
12.1. Alle auteursrechten, overige intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden zoals bedoeld in de Auteurswet, met betrekking tot door ROCKET CHANNELS geleverde diensten, waaronder advertentiecampagnes, rusten bij ROCKET CHANNELS. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden

12.2. Alle door ROCKET CHANNELS verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, adviezen, ontwerpen, checklisten, templates, software, applicaties etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van ROCKET CHANNELS openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door ROCKET CHANNELS.

12.3. ROCKET CHANNELS behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en redelijkheid en billijkheid, is ROCKET CHANNELS slechts aansprakelijk voor schade, geleden door Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van ROCKET CHANNELS, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen ROCKET CHANNELS verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

13.2. ROCKET CHANNELS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, wanneer niet door Opdrachtgever kan worden aangetoond dat er sprake is, of is geweest, van een absolute bewuste tegenwerking van de in de overeenkomst opgestelde doelstelling, dan wel van een bewuste tegenwerking van de -onder normale omstandigheden geldende- belang van Opdrachtgever.

13.3. Bij ingebrekestelling van de dienstverlening van ROCKET CHANNELS wegens bijvoorbeeld ziekte van een van haar medewerkers langer dan 30 werkdagen na de afgesproken termijn kan de overeenkomst worden opgeheven maar kan geen schadeclaim worden ingediend.

13.4. Indien ROCKET CHANNELS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

13.5. Indien ROCKET CHANNELS aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, dit beperkt tot maximaal € 50.000,- (Zegge: vijftigduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van ROCKET CHANNELS in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

13.6. In afwijking van hetgeen onder 5. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

13.7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ROCKET CHANNELS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan ROCKET CHANNELS toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.8. ROCKET CHANNELS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ROCKET CHANNELS of zijn ondergeschikten.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht
14.1. Op alle overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen, is het Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijk rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van ROCKET CHANNELS tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

14.3. ROCKET CHANNELS is bevoegd een geschil, met uitsluiting van de volgens de wet bevoegde rechter, bij wege van arbitrage te laten beslechten overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut na verloop van 1 maand na kennisgeving van betreffend voornemen aan de wederpartij, tenzij binnen die termijn de wederpartij schriftelijk te kennen geeft dat hij het geschil desondanks bij de volgens de wet bevoegde rechter aanhangig wenst te maken.

Artikel 15. Vindplaats en datum laatste wijziging
15.1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Utrecht en altijd op te vragen bij ROCKET CHANNELS.

15.2. De laatste bijgewerkte en door de aandeelhouders vastgestelde aanpassingen zijn van 1 maart 2014.

15.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.